Privacyverklaring Flevum: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, members en overige relaties?

Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van onze members, bezoekers en andere relaties te verwerken. In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens).

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

 Members

 • Contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, geslacht, bedrijfsnaam, titel, functie, emailadres telefoonnummer, branche);
 • Welke evenementen u heeft bijgewoond;
 • Eventueel: dieetwensen of allergieën; en
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en innen van vorderingen.

Relaties (geen members)

 • Contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, geslacht, bedrijfsnaam, titel, functie, emailadres telefoonnummer, branche);
 • Welke evenementen u heeft bijgewoond; en
 • Eventueel: dieetwensen of allergieën.

Bezoekers van de website

 • Contactgegevens (zoals naam, functie, geslacht, telefoonnummer, email adres);
 • Het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht;
 • Cookies (zie voor meer informatie verder hieronder)

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 Members

Wij verwerken uw gegevens met het doel:

 • U uit te nodigen voor de door ons georganiseerde evenementen via gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes;
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden; om:
 • U te informeren over het laatste nieuws over Flevum;
 • U te informeren over relevante (nieuwe) producten en diensten;
 • Verkoopbevorderende activiteiten te ontplooien;
 • Respons op onze marketingacties te meten;
 • Een klantadministratie en debiteurenbeheer te voeren;
 • Een Customer Relationship Management systeem (CRM) te beheren.

Relaties (geen members)

Wij verwerken uw gegevens met het doel:

 • U te kunnen uitnodigen voor de door ons georganiseerde evenementen;
 • Acquisitiebeheer, klantenadministratie en servicedoeleinden; om:
 • U te informeren over relevante producten en diensten
 • Verkoopbevorderende activiteiten te ontplooien;
 • Een ClientManagementSysteem (CMS) te beheren.

Bezoekers van de website

 • Voor servicedoeleinden: om uw bericht te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en service-doeleinden (zoals het versturen van de nieuwsbrief en het verbeteren van het functioneren van onze website).

WAAROM MOGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN?

Members

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met u, zodat u gebruik kunt maken van onze diensten;
 • Het voldoen aan onze wettelijke plicht, bijvoorbeeld onze belastingplicht;
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze members te kunnen (blijven) verlenen.

Sommige gegevens verwerken wij alleen met uw toestemming, bijvoorbeeld of u akkoord bent met het doorgeven van uw contactgegevens aan een samenwerkingspartner of uw dieetwensen/allergieën.

Relaties (geen members)

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze members te kunnen (blijven) verlenen.

Sommige gegevens verwerken wij alleen met uw toestemming, bijvoorbeeld of u akkoord bent met het doorgeven van uw contactgegevens aan een samenwerkingspartner of uw dieetwensen/allergieën.

Bezoekers van de website

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze members te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken.

WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS? 

Members

 • Flevum gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leverancier kunt u contact met ons opnemen via corporate@flevum.nl
 • Alleen medewerkers van Flevum die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Flevum.
 • Indien Flevum samen met een partner een evenement organiseert, zullen wij uw contactgegevens doorgeven aan onze samenwerkingspartner, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Relaties (geen members)

 • Flevum gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leverancier kunt u contact met ons opnemen via corporate@flevum.nl];

Alleen medewerkers van Flevum die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Flevum.

Bezoekers van de website

 • Flevum gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leverancier kunt u contact met ons opnemen via corporate@flevum.nl
 • Alleen medewerkers van Flevum die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Flevum.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Members

Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen uiterlijk twee jaar nadat u bij ons een dienst heeft afgenomen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Indien wij dieetwensen of allergieën van u hebben ontvangen, verwijderen wij die gegevens direct na het netwerkevenement.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via corporate@flevum.nl

Relaties (geen members)

Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen uiterlijk twee jaar nadat u bij ons een dienst heeft afgenomen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Indien wij dieetwensen of allergieën van u hebben ontvangen, verwijderen wij die gegevens direct na het netwerkevenement.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via corporate@flevum.nl

Bezoekers van de website

We bewaren deze gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

We bewaren contactgegevens van bezoekers die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief maximaal vier weken na de afmelding.

MOET IK DEZE GEGEVENS AAN FLEVUM VERSTREKKEN?

Members

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben wij deze gegevens van u nodig, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

Relaties (geen members)

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben wij deze gegevens van u nodig, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

Bezoekers van de website

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben wij deze gegevens van u nodig, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

Verdere informatie over het gebruik van de persoonsgegevens en uw rechten

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN MIJN GEGEVENS?

Flevum, gevestigd aan de Olivier van Noortlaan 108-118 (3133 TA) te Vlaardingen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS

Voor vragen kunt u contact opnemen met via: [corporate@flevum.nl].

HOE ZIT HET MET HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS DOOR DERDEN?

 • Flevum heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van Flevum en deze Flevum Privacyverklaring.
 • Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Flevum Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
 • In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de Belastingdienst of justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
 • Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via: corporate@flevum.nl

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN)

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Flevum of via corporate@flevum.nl Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

PLAATSEN JULLIE COOKIES ALS IK JULLIE WEBSITE BEZOEK?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies.

Wij maken gebruik van de volgende typen cookies:

 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Wij gebruiken functionele cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken en om bepaalde gebruikersinstellingen of voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd.
 • Analytische cookies: Wij gebruiken analytische cookies van Google om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de website komen, waar deze vandaan komen en welke pagina’s worden bezocht. Om de gevolgen hiervan voor uw privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat uw gegevens door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze website te meten hebben wij de volgende maatregelen genomen:
  • wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van uw gegevens;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van uw IP-adres aan Google wordt verstrekt;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw gegevens niet worden gedeeld met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen en niet mogen worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google niet de mogelijkheid heeft om uw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische cookies van Google.

 

 • Social media cookies: Via deze cookies geven wij u de mogelijkheid om de informatie op onze websites te delen via LinkedIn, Twitter, Facebook, enz. Social media cookies worden geplaatst door deze derden op het moment dat u op hun social media button klikt. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze informatie wijzigt geregeld, Flevum heeft hier geen invloed op.

Cookies weigeren:

Wij plaatsen alleen social media cookies van derden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming geeft u doordat u de social media knop gebruikt om informatie via social media te delen. U kunt dus zelf kiezen of u deze cookies accepteert of weigert. Wilt u niet dat er social media cookies of cookies van derden worden geplaatst, gebruik de social media knoppen niet. Uiteraard kunt u de rest van onze websites gewoon gebruiken zonder dat deze cookies worden geplaatst.

Heeft u cookies geaccepteerd en wilt u uw keuze aanpassen? Verwijder de cookies dan van uw browser. Wilt u voorkomen dat er vervolgens opnieuw cookies worden geplaatst, deel geen informatie via de social media knoppen of pas uw browserinstellingen aan.

GEBRUIKEN JULLIE MIJN GEGEVENS VOOR HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN? 

 • Wij gebruiken contactgegevens van onze members voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan corporate@flevum.nl. Wij gebruiken uw contactgegevens tot maximaal drie jaar na het sluiten van het dossier dat wij voor u hebben behandeld.

Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze members voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan corporate@flevum.nl. Wij zullen u na drie jaar weer opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van uw contactgegevens.

WAT IS JULLIE INTERNE BELEID VOOR HET OMGAAN MET MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons Privacy Beleid. De basisbeginselen van ons Privacy Beleid zijn:

 • Wij vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens.
 • Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.
 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.
 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • Wij gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.

Wij hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten te faciliteren.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.